Quản trị kinh doanh_CN Quản trị Marketing CLC_CĐR 2018

  1. Tên ngành (Major in):                            Mã ngành (Code): 7340101
  • Tên ngành tiếng Việt: Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Marketing
  • Tên ngành tiếng Anh: Business Administration – Marketing
  1. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy
  2. Văn bằng (Degree): Cử nhân
  3. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

PO1: Người học có tư tưởng chính trị vững vàng, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành ở mức độ thành thục để giải quyết các vấn đề cụ thể trong kinh doanh chú trọng Marketing trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

PO2: Người học có năng lực chuyên môn rộng và chuyên sâu; nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học, nghiên cứu, tổ chức áp dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; và có khả năng học tập ở bậc học cao hơn.

PO3: Người học có thể hòa nhập vào thực tế, thực hiện được các công việc thuộc lĩnh vực Marketing như quản trị hoạt động kinh doanh, bán hàng, quan hệ khách hàng, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược Marketing, xây dựng chương trình truyền thông, nghiên cứu thị trường, tại các tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào, cống hiến cho sự phát triển con người, đất nước Việt Nam phồn vinh, ổn định và bền vững.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs


Kiến thức chung

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên và xã hội, kiến thức về ngoại ngữ và tin học

ELO1: Khái quát hóa (Generalize) khối kiến thức Khoa học Xã hội & Nhân văn và Tự nhiên để ứng dụng (Apply), giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO2: Hiểu (Understand) kiến thức về kinh tế, tài chính và kế toán để ứng dụng (Apply)giải quyết (Solve) các vấn đề Kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO3: Vận dụng (Apply) kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học để giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết cơ bản về ngành Quản trị kinh doanh; những hiểu biết, thông tin chuyên môn về Marketing.

ELO4: Vận dụng (Apply) các kiến thức luật pháp trong kinh doanh và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

ELO5: Vận dụng (Apply) các nguyên lý về kinh doanh, marketing để ứng dụng và giải quyết (Solve) các vấn đề kinh doanh, đặc biệt chú trọng Marketing.

ELO6: Phân tích (Analyze)Đánh giá (Assess) các tình huống chiến lược marketing của doanh nghiệp.

ELO7: Hoạch định (Plan)tổ chức (Organize) tình huống hoạt động marketing cho doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Kỹ năng chuyên môn (Practical skills: involving manual dexterity and the use of methods, materials, tools and instruments)

Kỹ năng nghề nghiệp

ELO8: Có khả năng nghiên cứu (Research) và khám phá kiến thức về kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

ELO 9: Phát triển (Develop) tư duy giúp giải quyết các tình huống kinh doanh và marketing một cách linh hoạt và sáng tạo.

ELO10. Áp dụng (Apply) các kỹ năng chuyên môn vào việc giải quyết các tình huống kinh doanh và marketing theo tiêu chuẩn của hiệp hội Bán hàng và marketing quốc tế (SMEI).

ELO11: Thành thạo (Master) kỹ năng thực hành chuyên môn để giải quyết các tình huống kinh doanh và marketing.

Kỹ năng chung

(Cognitive skills: involving the use of logical, intuitive and creative thinking)

Kỹ năng mềm

ELO12: Hoàn thiện (Perfect) kỹ năng làm việc, đáp ứng với nhu cầu tuyển dụng cho doanh nghiệp, tổ chức.

ELO13: Sử dụng (Use) tốt ngoại ngữ đạt tối thiểu trình độ B2 (quốc tế), từ IELTS 5.5 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương).

ELO14: Thành thạo (Master) kỹ năng tin học, đạt chứng chỉ tin học MOS ³ 750 điểm và kỹ năng soạn thảo văn bản để có thể làm việc trong môi trường kinh doanh.

Thái độ và ý thức xã hội (Attitude and awareness)

 

 

 

ELO15: Thể hiện (Display) tinh thần đam mê học hỏi, có ý chí và thái độ tích cực trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề; Thể hiện phương pháp làm việc và tư duy khoa học, biết cách giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp; Thể hiện trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh; và tác phong chuyên nghiệp trong xã hội hiện đại.

ELO16: Thể hiện (Display) tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác xã hội phục vụ cộng đồng, cơ quan đoàn thể; quản trị hoạt động kinh doanh với tinh thần phụng sự và phát triển bền vững.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn