fba

Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học;

+ Thời gian: Từ 17h30 ngày 24/02/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021;

+ Hướng dẫn ghi danh xem tại đây;

+ Thời gian đăng ký học phần chương trình 4+1 (đợt vét): Từ 08h00 ngày 02/03/2021 đến 17h00 ngày 04/03/2021. Xem tại đây

Thông tin chi tiết chương trình 4+1 xem tại đây;

Lưu ý:

+ Sinh viên cần thực hiện ghi danh trước khi thực hiện đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã thực hiện ghi danh thì xem thông tin về kế hoạch đăng ký học phần;

+ Sinh viên đã đăng ký học phần thì không được hủy kết quả đăng ký.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn