Quản trị kinh doanh_CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn_CLC_CTĐT 2019

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:      
Ngành: Quản trị kinh doanh -  Nhà hàng khách sạn
Chương trình: Chương trình chất lượng cao
 STT Khối kiến thức Tổng số tín chỉ
    Tổng số tín chỉ Bắt buộc Tự chọn
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  54  tín chỉ  
1.1
Môn lý luận chính trị, pháp luật
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 4
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
The Basic Principles of Marxism - Leninism
5 3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Way of Communist Party of Vietnam
3 5
 

 

10 10  
1.2
Môn khoa học xã hội
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Pháp luật đại cương
Introduction of Laws
2 1
 

 

2 2  
1.3
Môn Khoa học tự nhiên
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Toán kinh tế
Econometrics
3 1
 

 

3 3  
1.4

 

Ngoại Ngữ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Natural English 2 5 1
Global Citizen English 3 8 1
Global Citizen English 4
 
8 2
Global Citizen English 5 9 2

 

30 30  
1.5  
Cơ sở tin học
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Cơ sở tin học 2
Fundamentals of Informatics 2
2 2
Cơ sở tin học 1
Fundamentals of Informatics 1
2 1
Cơ sở tin học 3
Fundamentals of Informatics 3
1 3

 

5 5  
1.6
Kỹ năng hỗ trợ
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Kỹ năng phát triển bền vững
Skills for sustainable development
2 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Lãnh đạo chính mình
Skills for sustainable development - Coach
0 1
Kỹ năng làm việc nhóm
Teamwork Skills
1 2
Phương pháp học đại học
Learning methods in university
1 1
Kỹ năng phát triển bền vững - Xác định mục tiêu cuộc đời
Skills for sustainable development - Design your life
0 1

 

4 4  
1.7  
Giáo dục thể chất (cấp chứng chỉ riêng)
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Bơi lội
Swimming (Compulsory)
0 1
Nhóm tự chọn GDTC 1 0 2-0
GDTC 1 - Thể dục
Physical education 1 - Aerobic
0  
GDTC 1-  Quần vợt
Physical Education 1 - Tennis
0  
GDTC 1 - Bóng đá
Physical Education 1 - Football
0  
GDTC 1 - Bóng chuyền
Physical Education 1 - Volleyball
0  
GDTC 1 - Hatha Yoga
Physical education 1 - Hatha Yoga
0  
GDTC 1 - Thể  hình Fitness
Physical education 1 - Fitness
0  
GDTC 1 - Taekwondo
Physical Education 1 - Taekwondo
0  
GDTC 1 - Cầu lông
Physical Education 1 - Badminton
0  
Nhóm tự chọn GDTC 2 0 3-0
GDTC 2 - Bóng bàn
Physical Education 2 - Table Tennis
0  
GDTC 2 - Võ cổ truyền
Physical Education 2 - Vietnamese Traditional Martial Art
0  
GDTC 2 - Karate
Physical Education 2 - Karate
0  
GDTC 2 - Bóng rổ
Physical Education 2 - Basketball
0  
GDTC 2 - Cờ vua vận động
Physical Education 2 - Action Chess
0  
GDTC 2 - Khúc côn cầu
Physical education 2 - Field Hockey
0  
GDTC 2 - Vovinam
Physical Education 2 - Vovinam
0  

 

Cấp chứng chỉ GDTC
1.8
Giáo dục quốc phòng
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
GDQP - Học phần 2
National Defense Education - 2nd Course                                
0 3
GDQP - Học phần 3
National Defense Education - 3rd Course
0 1
GDQP - Học phần 1
National Defense Education - 1st Course
0 2
Cấp chứng chỉ GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 87 tín chỉ  
2.1  
Kiến thức cơ sở
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
Research Methods in Business
3 4
Luật công ty
Company Law
2 4
Nguyên lý Marketing
Principles of Marketing
3 4
Nguyên lý kế toán
Principles of Accounting
3 4
Kinh tế vĩ mô
Macroeconomics
3 3
Nguyên lý quản trị
Principle of Management
3 3
Thống kê trong kinh doanh và kinh tế
Statistics for Business and Economics
4 2
Thương mại điện tử
E-Business
3 6
Kinh tế vi mô
Microeconomics
3 2

 

27 27  
2.2

Kiến thức ngành

50 47 3
2.2.1 Kiến thức chung 20 17 3
   
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Chuyên đề định hướng nghề nghiệp - Nhà hàng khách sạn
Careers Orientation in Hospitality
2 1
Hành vi khách hàng
Consumer Behaviour
3 5
Quản trị tài chính
Foundation of Finance
3 6
Nghiệp vụ buồng phòng
Housekeeping Operations
2 4
Nghiệp vụ lễ tân
Front Office Operations
2 6
Marketing Nhà hàng khách sạn
Marketing in Hospitality and Tourism
3 5
Nghiệp vụ ẩm thực
Food and Beverage Service Operations
2 2

 

20 17 3
2.2.2 Kiến thức chuyên  ngành 30 30  
   
Các môn chung và môn bắt buộc
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Quản trị doanh thu
Revenue Management 
3 7
Quản trị chất lượng dịch vụ Nhà hàng khách sạn
Achieving Quality Customer Service in Hospitality Industry
3 7
Quản trị buồng phòng
Housekeeping Management
3 6
Quản trị resort và khu vui chơi giải trí
Resorts and Recreation Management
3 7
Quản trị tiền sảnh
Front Office Management
3 7
Quản trị ẩm thực
Food and Beverage Management
3 6
Thực tập nghề nghiệp 3
Work Integrated Education 3
2
Thực tập nghề nghiệp 1
Work Integrated Education 1
2
Thực tập nghề nghiệp 2
Work Integrated Education 2
2
Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng - Khách sạn
Managing human resources in Hospitality and Tourism
3 5
Quản trị MICE
MICE Management
3 6

 

30 30  
   
Các môn học tự chọn
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Đàm phán trong kinh doanh nhà hàng khách sạn
Negotiation skill in hospitality industry
3  
Quản trị bán hàng trong nhà hàng khách sạn
Sales management in hospitality business
3  

 

     
2.3
Tập sự nghề nghiệp
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
Tập sự nghề nghiệp
Graduation Internship
2 8
Kỹ năng thực hành chuyên môn 0 8

 

2 2  
2.4
Khóa tốt nghiệp TN hoặc tự chọn chuyên ngành
Môn học Số TC môn học Học kỳ phân bổ
             Khóa luận/Đồ án 8  
Khóa luận tốt nghiệp 8 8-8
Khóa luận tốt nghiệp
Graduation Thesis
8  
             Nhóm tự chọn chuyên ngành 8  
Nhóm tự chọn chuyên ngành 8 8-8
Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý
Applied Big Data Analytics in Manangement
3  
Khởi nghiệp
Entrepreneurship
2  
Quản lý sự thay đổi
Change Management
3  

 

8   8
  Tổng cộng 141 130 11
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn