fba

Kinh doanh quốc tế_CĐR 2018

  1. Tên ngành (Major in):                           Mã ngành (Code): 7340120
  • Tên ngành tiếng Việt: Kinh doanh quốc tế
  • Tên ngành tiếng Anh: International Business
  1. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy
  2. Văn bằng (Degree): Cử nhân
  3. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

PO1: Người học có tư tưởng chính trị, toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đào tạo  cử nhân kinh doanh quốc tế (KDQT) có khả năng vận dụng kiến thức nền tảng, kiến thức và  kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm  để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào tác nghiệp thực tiễn trong nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

PO2: Người học có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học,ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tinh thần sáng tạo cầu tiến để  thực hiện các nghiên cứu ứng dụng liên quan đến KDQT đồng thời có đủ năng lực tự học và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.

PO3: Người học có tinh thần kỷ luật, tinh thần tập thể và có nhận thức đúng đắn về vai trò của cá nhân đối với gia đình, đối với tập thể cũng như đối với xã hội trong môi trường trong nước và quốc tế  không ngừng hội nhập.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các ELOs

Mô tả

Mô tả các ELOs

Kiến thức chung

 

Khối kiến thức về ý luận chính trị, khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ và tin học

 

ELO1: Áp dụng(Apply) phù hợp những kiến thức về lý luận chính trị, luật thương mại trong nước và quốc tế để phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và các hoạt động thực tiễn liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh quốc tế trong môi trường hội nhập.  

ELO2: Sử dụng(Use) tốt các kiến thức về tin học Word, Excel và Powpoint tương đương chứng chỉ tin học MOS 750. 

ELO3: Sử dụng (capable of) tốt ngoại ngữ và tin học đạt tối thiểu trình độ B1 (quốc tế), từ IELTS 5.0 trở lên (hoặc các chứng chỉ khác tương đương).

Kiến thức

chuyên môn 

Khối kiến thức  về  thống kê trong kinh doanh và kinh tế, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, các môn học liên quan đến quản trị kinh doanh, phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

ELO4: Hiểu rõ (understand) một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về thống kê, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, các môn học liên quan đến quản trị kinh doanh.

ELO5: Hiểu rõ(understand) một cách hệ thống các kiến thức thuộc luật thương mại quốc tế, Marketing quốc tế, Thương mại điện tử, quản lý giao nhận vận tại quốc tế, các kiến thức liên quan đến tỷ giá hối đoái và tài chính quốc tế, chiến lược kinh doanh quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

ELO6: Thiết lập (Draw up) được một hợp đồng ngoại thương với những điều khoản phù hợp với loại hàng hóa và tình hình thực tiễn.

Kỹ năng

chuyên môn

Kỹ năng nghề  nghiệp

ELO7: Đánh giá (Eveluate) các điều khoản của hợp đồng ngoại thương theo đặc điểm lĩnh vực hàng hóa và tình hình thực tiễn.

ELO8: Thiết lập (Draw up) được một kế hoạch kinh doanh cụ thể  trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải hoặc quản trị chuỗi cung ứng.

 ELO9: Tính toán (Calculate) các chi phí liên quan của một lô hàng xuất nhập khẩu cụ thể.

ELO10: Tổng hợp (Generalize) được dòng thông tin và thực hiện (implement) các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ trong   trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải hoặc quản trị chuỗi cung ứng.

ELO11: Ứng dụng (apply) hiệu quả tối thiểu một phần mềm thuộc lĩnh vực thương mại điện tử hoặc  quản lý và phân tích dữ liệu trong kinh doanh toàn cầu.

Kỹ năng chung

Kỹ năng mềm

ELO 12: Thành thạo  (Master) kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, và kỹ năng quản lý thời gian trong công việc.

ELO 13: Tự học (Self-study) không ngừng hoàn thiện bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Thái độ và Ý thức xã hội

 

Các kỹ năng về Thái độ và hành vi và ý thức cộng đồng xã hội

 

ELO 14. Cam kết (Commit) chấp hành nghiêm túc  pháp luật của nhà nước, quy định tại tổ chức làm việc với tinh thần tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công việc vì lợi ích tập thể và cộng đồng với tinh thần phụng sự và phát triển bền vững.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn