Quản trị kinh doanh_Quản trị Nguồn Nhân Lực_CĐR 2018

  1. Tên ngành (Major in):                           Mã ngành (Code): 7340101
  • Tên ngành tiếng Việt: Quản trị kinh doanh – CN Quản trị nguồn nhân lực
  • Tên ngành tiếng Anh: Business Administration –Human resource management
  1. Trình độ (Level): Đại học                      Hình thức (Mode of study): chính quy
  2. Văn bằng (Degree): Cử nhân
  3. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs)

(PO.1) Người học trở thành những nhà quản lý, quản trị, chuyên gia tư vấn về nhân sự có kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng thực hành nghề vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt làm việc tại các doanh nghiệp và tổ chức lớn trong và ngoài nước.

(PO.2) Người học có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực tiến hành và ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào quản lý và giải quyết các vấn đề nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức

(PO.3) Người học có tinh thần tự học, tự nghiên cứu cao; có tính kỷ luật tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn để phát triển bản thân và cống hiến tốt hơn trong công việc và cho đất nước.

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs)

Nhóm các CĐR

Mô tả khối kiến thức

Mô tả các CĐR

 

 

 

Kiến thức chung

 

 

 

Kiến thức chung về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên xã hội, ngoại ngữ, tin học

 

ELO1: Hình thành (Build) thế giới quan, tư duy lý luận khoa học logic và hệ tư tưởng chính trị đạo đức vững vàng để phục vụ tốt cho việc nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực nhân sự.

ELO2: Sử dụng tốt (Demonstrate) ngoại ngữ và tin học với trình độ tương đương chứng chỉ IETLS 5.5 và chứng chỉ tin học MOS 750 để làm việc tốt trong thời kỳ toàn cầu hóa

Kiến thức cơ sở ngành

 

Những hiểu biết cơ bản về kinh tế, luật, quản trị và tài chính kế toán

ELO3: Giải thích (Explain) được các vấn đề liên quan đến quy luật kinh tế thị trường và sự ảnh hưởng của chúng đến vấn đề quản trị nhân sự trong tổ chức.

ELO4: Khái quát hóa (Summarize) một cách hệ thống kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và cách thức hoạt động của tổ chức như quản trị, marketing, tài chính, kế toán để có những định hướng đúng đắn trong việc xây dựng những chính sách, chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược chung của tổ chức.

Kiến thức chuyên ngành

Những hiểu biết cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực chuyên môn sâu của ngành quản trị nhân lực

ELO5: Thực hiện (Implement) tốt các hoạt động tổ chức quản lý nhân lực trong tổ chức như: hoạch định nguồn nhân lực, lựa chọn và bố trí nhân lực, phân tích và thiết kế công việc

ELO6: Tổ chức (Operate) được các hoạt động phát triển nguồn nhân lực cho tổ chức như: đào tạo và phát triển nhân tài, quản lý hiệu quả công việc.

ELO7: Xây dựng (Develop) được các hoạt động duy trì và tạo động lực cho nguồn nhân lực trong tổ chức như: chính sách lương, thưởng, phúc lợi, tư vấn cho người lao động, truyền thông và quan hệ lao động, vệ sinh an toàn lao động

ELO8: Nắm rõ (Understand) kiến thức về pháp luật liên quan đến nhân sự như luật lao động, luật bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

ELO9: Áp dụng (Apply) kiến thức về tâm lý và hành vi tổ chức để đưa ra các cách thức thực hiện các hoạt động nhân sự hiệu quả và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa trong tổ chức.

Kỹ năng chuyên môn

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

ELO10: Lập (Plan) các kế hoạch liên quan đến nhân sự như kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch truyền thông.

ELO11: Phân tích (Analyse) thông tin nhân sự để đánh giá và đưa ra những giải pháp quản trị nhân sự hiệu quả.

ELO12: Soạn thảo (Compose) các quy trình và tài liệu về nhân sự rõ ràng chặt chẽ cho tổ chức.

ELO13: Đánh giá (Evaluate) tình hình doanh nghiệp để tham mưu ban lãnh đạo các phòng ban, đơn vị về cách thức quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

 

Kỹ năng chung

 

Kỹ năng mềm

ELO14: Thực hiện (Operate) kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, làm việc nhóm, đàm phán thương lượng, truyền thông giao tiếp và tương tác tốt trong và ngoài tổ chức.

ELO15: Có (Demonstrate) kỹ năng phối hợp tương tác, thích ứng và hòa hợp với môi trường đa văn hóa, đa quốc tịch.

Thái độ và Ý thức xã hội

Thái độ và hành vi và ý thức cộng đồng xã hội

 

ELO16: Có (Demonstrate) tinh thần trách nhiệm, trung thực, tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc bảo mật thông tin cũng như ý thức tự học suốt đời.

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B003, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn