Nhân sự khoa

Ban lãnh đạo Khoa

Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

TS. Phùng Minh Tuấn

Phó Trưởng khoa

 

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B003 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trợ lý Trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Bộ phận hành chính

Phan Thị Thanh Thủy

Giáo vụ Khoa

Email: phanthithanhthuy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

 

Trần Như Kim Chi

Thư ký Khoa

Email: trannhukimchi@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Nguyễn Ngọc Thanh Nhi

Viên chức hành chính

Email: nguyenngocthanhnhi@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Lê Thanh Phước

Trợ lý công tác sinh viên

Email: lethanhphuoc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Bộ môn Cơ sở

TS. Trần Công Đức

Trưởng bộ môn cơ sở

 

Email: trancongduc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

TS. Phạm Tiến Thành

Giảng viên bộ môn Cơ sở

Email: phamtienthanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

ThS. Võ Thế Sinh

Giảng viên bộ môn cơ sở

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Đoàn Văn Bồng

Giảng viên bộ môn Cơ sở

ThS. Đinh Hạ Vân

Giảng viên bộ môn cơ sở

TS. Võ Văn Lai

Giảng viên bộ môn cơ sở

TS. Nguyễn Hải Thanh

Giảng viên bộ môn cơ sở

ThS. Vũ Ngọc Thảo Vy

Giảng viên bộ môn Cơ sở

Email: vungocthaovy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

TS. Phạm Thị Ngân

Trưởng bộ môn

Email: phamthingan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Vân Trang

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: tranthivantrang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trợ lý Trưởng khoa

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Huỳnh Mạnh Hùng

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: huynhmanhhung@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: tranthithuhang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

ThS. Bành Thị Khánh Trâm

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

ThS. Hà Ngọc Minh

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

ThS. Đỗ Thị Hạnh Trinh

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email:dothihanhtrinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthanhliem@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

Bộ môn Marketing

TS. Phùng Minh Tuấn

Phó Trưởng khoa

 

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B003 

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Phụ trách bộ môn Marketing

Email: nguyenthihong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Lê Thị Phương Thanh

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Huỳnh Đình Kỳ Nhân

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Phạm Ngọc Tường Vy

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamngoctuongvy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Lê Hồng Phúc

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: lehongphuc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Trần Lê Na

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyentranlena@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Thu Phương

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: tranthithuphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Nguyễn Trung Tín

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyentrungtin@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

ThS. Trần Nguyên An

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Hồ Hoàng Diệu

Giảng viên bộ môn Marketing

 

Email: hohoangdieu@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Email:huynhkimngan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyenthiquynhanh1@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc B101

ThS. Phan Thị Minh Nga

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Hoàng Kim Chương

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Nguyễn Thành Khoa

Giảng viên bộ môn Marketing

Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

NCS. Nguyễn Quốc Lộc

Phụ trách bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenquocloc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Hải Nam

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenhainam@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Vũ Nguyễn Trâm Anh

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: vunguyentramanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Quang Phong

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: nguyenquangphong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS Nguyễn Đức Hy

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

ThS. Lưu Huy Hoàng

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: luuhuyhoang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

ThS. Vũ Thị Hồng Nhung

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

TS. Đỗ Văn Hòa

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email: dovanhoa@tdtu.edu.vn

 

ThS. Trần Thị Mỹ Phượng

Phó trưởng bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email:tranthimyphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Trần Ánh Thơ

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email: nguyentrananhtho@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Phùng Tín Trung

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

ThS Võ Thành Nam

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

ThS Nguyễn Thị Phương Châm

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

ThS. Lê Thu Hồng

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

ThS. Phạm Vũ Thịnh

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email:phamvuthinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Lê Thị Nguyên

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn