Nhân sự khoa

Ban lãnh đạo Khoa

Email: phamthiminhly@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

TS. Phùng Minh Tuấn

Trợ lý trưởng khoa

Trưởng bộ môn Marketing

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B003 

Bộ phận hành chính

Phan Thị Thanh Thủy

Giáo vụ Khoa

Email: phanthithanhthuy@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

 

Trần Như Kim Chi

Thư ký Khoa

Email: trannhukimchi@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Hoàng Tuấn Nhật

Nhân viên hành chính

Email: hoangtuannhat@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Lê Thanh Phước

Trợ lý công tác sinh viên

Email: lethanhphuoc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B004

Bộ môn Kinh doanh quốc tế

TS. Phạm Thị Ngân

Trưởng bộ môn

Email: phamthingan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trịnh Thị Hạ Huyền

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

 

Email: trinhthihahuyen@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Vân Trang

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: tranthivantrang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: nguyenthihonghanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Lê Minh Hiếu

Giảng viên bộ môn Kinh doanh quốc tế

Email: leminhhieu@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Bộ môn Marketing

TS. Phùng Minh Tuấn

Trợ lý trưởng khoa

Trưởng bộ môn Marketing

Email: phungminhtuan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B003 

ThS. Huỳnh Đình Kỳ Nhân

Giảng viên bộ môn Marketing

NCS. Phạm Thái Ngọc

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthaingoc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên bộ môn Marketing

Email nguyenthihong@tdtu.edu.vn
Văn phòng làm việc B101

NCS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: phamthiquynhanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Trung Tín

Tổ bộ môn Marketing

Email: nguyentrungtin@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101 

ThS. Phạm Văn Phát

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Hồ Hoàng Diệu

Giảng viên bộ môn Marketing

 

Email: hohoangdieu@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Giảng viên bộ môn Marketing

Email: nguyenthiquynhanh1@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc B101

ThS Phan Thị Minh Nga

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Hoàng Kim Chương

Giảng viên bộ môn Marketing

ThS. Lê Thị Minh Hương

Giảng viên bộ môn Marketing

Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

ThS. Nguyễn Hải Nam

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenhainam@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Vũ Nguyễn Trâm Anh

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: vunguyentramanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Quang Phong

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: nguyenquangphong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Nguyễn Phạm Như Trang

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

Email: nguyenphamnhutrang@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS Nguyễn Đức Hy

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

ThS Võ Thành Nam

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

ThS Trần Minh Dương

Giảng viên bộ môn Nhà hàng khách sạn

ThS. Nguyễn Quốc Lộc

Giảng viên bộ môn Nhà hàng - Khách sạn

Email: nguyenquocloc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

Bộ môn Quản trị

NCS. Nguyễn Thanh Nhân

Giảng viên bộ môn Cơ bản

Email: nguyenthanhnhan@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B103

TS. Trần Công Đức

Giảng viên bộ môn cơ bản

 

Email: trancongduc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

TS. Phạm Tiến Thành

Giảng viên bộ môn Cơ bản

Email: phamtienthanh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Võ Thế Sinh

Giảng viên bộ môn cơ bản

Email: vothesinh@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Đinh Kim Nghĩa

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email: dinhkimnghia@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Trần Thị Mỹ Phượng

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email:tranthimyphuong@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS Lê Gia Phúc

Giảng viên bộ môn cơ bản

Email: legiaphuc@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

ThS. Phùng Tín Trung

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

ThS. Đoàn Văn Bồng

Giảng viên bộ môn Cơ bản

ThS Nguyễn Thị Phương Châm

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

TS. Trần Thị Phi Phụng

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

Email: tranthiphiphung@tdtu.edu.vn

Văn phòng làm việc: B101

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
B004, Đại học Tôn Đức Thắng
19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM
Hotline : + 84 28 37755067
Email: fba@tdtu.edu.vn